REAKTİF ENERJİ CEZASI VE REAKTİF ENERJİ CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Reaktif enerji, sisteme bağlı tüketim yapan cihaz ve ekipmanların çalışabilmesi için aktif enerji ile birlikte çekilen, kullanımda işe yaramayan güç ve enerjidir. Bu enerjinin bedeline ise reaktif enerji bedeli denir.

Sistemden, belirlenen endüktif reaktif güç düzeyinin üzerinde güç çekilmesi veya bu gücün sisteme verilmesi durumunda ise uygulanan cezaya reaktif ceza denir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

“Müvekkil ……., ………………. tarafından hizmet almaktadır. Sayaç okuma takibi, uzaktan okuma endeksi şeklinde yapılmakta olup, tarafımıza ….. yılı ….. ayı faturasına ait olmak üzere Reaktif ceza yazılmıştır. İşbu ceza, faturada belirtilmediği gibi, ceza ile ilgili olarak tarafımıza herhangi bir bilgi de verilmemiştir. Ayrıca ilgili cezanın iptali talebimiz ……. tarafından reddedilmiştir.

31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun; 5999-3 sayılı Kurul Kararı ile “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler Ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar” yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca, iş yerlerinde yer alan Kompanzasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması, arızalanması sonucu dönem elektrik faturasında reaktif tüketim cezası bulunması durumunda yılda 1 kereye mahsus cezanın iptal edilmesi ve para iadesinin alınması mümkündür. Faturalar otomatik yazıldığından tarafımıza ….. ayında yeniden reaktif enerji cezası yazılmış olup, işbu ceza faturada belirtilerek ödeme talep edilmekte olup; yukarıda açıklandığı üzere bu cezaların yılda 1 kez iptal edilebilme imkanı bulunmaktadır.

Her ne kadar tarafımızca anılı cezanın iptali talebi ile ………….. başvurulmuş olsa da, talebimiz reddedilmiştir. ……………….. ile yaptığımız görüşme neticesinde tarafımıza daha önce bu cezaların daha önce müşterilere bildirildiği ancak şu an için bildirim yapılmadığı iletilmiştir. Söz konusu olayın meydana geliş şeklinden de anlaşılacağı üzere itiraza konu cezanın hiçbir şekilde müvekkil şirketin yükümlülükleri ile ilgisi olmadığı açıktır. …. ayına ait faturaya eklenen reaktif enerji cezasının iptali istemiyle …………… yaptığımız başvuru reddedildiğinden, bu defa işbu itiraz ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna başvurma gereği hasıl olmuştur.

İtirazlarımızın sonuçlanması ve tarafımıza resmi evrak ile yanıt verilmesi ile; vekili olduğumuz ………………………. haksız ve hukuksuz olarak yazılan …………………. ayına ait reaktif cezanın iptal edilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

AV. BÜLENT SEYHAN & AV. H. EREL UÇMA