KVKK Aydınlatma Metni

SEYHAN HUKUK BÜROSU KVKK AYDINLATMA METNİ

Verilerin saklanma süresi kanunlardaki ölçülerle sınırlıdır. Veri sorumlusu Seyhan Hukuk Bürosudur.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde toplanır ve işlenir ve saklanırlar;

Seyhan Hukuk Bürosu, müvekkillerin, dosya taraflarının ve çalışanların kişisel veri- lerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ve sınırlı bir

biçimde işlemekte ve saklamaktadır.

Seyhan Hukuk Bürosu sanal ortamda ve fiziki ortamda verilerinizin güvenliği için

gereken tüm önlemleri almaktadır.

1. Veriler ilgili kişilerin, büromuzdan aldıkları hukuk hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla, iş takibinin yapılması amacıyla ve Avukatlık Kanunu’nun ve diğer kanunların gerektirdiği ölçülerde toplanır ve işlenirler. Toplanan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5., 6. ve 8. maddelerinde belirtilen amaçlara

uygundur.

Kanunun öngörmediği ve hukuk/danışmanlık hizmetinin ifası için gerekmeyen hiçbir

veri toplanmaz, işlenmez ve saklanmaz.

Büromuzca toplanan kişisel veriler aşağıdaki durumlarla sınırlı olarak paylaşılıp ak-

tarılmaktadır:

1. Gerekli hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel hukuki mütalaa veya teknik rapor alınabilmesi için uzmanlarla, ilgili kanunun 8 ve 9. maddeleri ve Avu-

katlık Kanunu çerçevesinde paylaşılabilmektedir.

2. Whatsapp, e-mail (Hotmail, Yandex, Gmail) gibi haberleşme araçlarının kullanıl- ması sırasında, bu kuruluşların sunucularının yurtdışında olması nedeniyle, verilerin

aktarımı söz konusu olmaktadır.

3. İhtiyari ya da zorunlu arabuluculuk dosyaları kapsamında edinilen bilgileriniz, arabuluculuk hizmetinin ifası maksadıyla Adalet Bakanlığı ve yetkili resmi kuruluş

larla gizlilik sınırları içerisinde paylaşılabilmektedir.

Büromuzdaki veriler, hukuk, danışmanlık hizmetlerinin ve iş takibinin yapılmasının

gerektirmediği hiçbir halde paylaşılmaz ve aktarılmaz.

Açık rıza alınması gereken durumlarda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek

kişilerin açık rızalarına başvurulur.

Verileri yukarıda açıklanan nedenlerle işlenen müvekkiller aşağıdaki haklara sahip-

tir: –

Kendi verileriyle ilgili olarak bilgi edinme (Lütfen info@s eyhanhukuk.c om adresine

mail atınız.)

Kanunların öngördüğü ölçülerde; anonimleştirme, silme veya düzeltme talebi hak- larına sahiptirler. (Lütfen info@s eyhanhukuk.c om adresine mail atınız veya telefon

numaralarımız aracılığıyla bizimle iletişime geçiniz.)

İşbu metin, KVKK madde 10 gereğince aydınlatma yükümlüğünün yerine getirilmesi

amacıyla hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanlarımız