ÖDENİLEN EMLAK VERGİSİNİN İADESİ MÜMKÜN MÜ?

6 Aralık 2012 Perşembe günü Resmî Gazete’de yayınlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ile Büyükşehir Belediyesi olan illerde tüzel kişiliği kaldırılan köyler mahalleye dönüştürülmüş ve bulundukları ilçeye katılmışlardır.

Yürürlüğe giriş tarihi olarak, yayımlandığı tarihten sonraki ilk mahalli idareler seçim tarihi olarak belirlenen 6360 sayılı kanunun Geçici 1. Maddesinin 15. Fıkrası aynen “Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66. maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi hükümleri 31/12/2022 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uygulanmaya devam edilir” şeklinde düzenlenmekle 31.12.2022 tarihine kadar Emlak Vergisi alınamayacağı hükme bağlanmıştır. Maddenin devamında ise aynen “10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun geçici 2. Maddesi ile köy tüzel kişilik kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır” denilmekle Köy Tüzel Kişiliği kaldırılarak mahallelere dönüştürülen yerlerde de ilgili hükmün uygulanacağı kabul edilmiştir.

Nihai olarak 30.03.2014 ile 31.12.2022 tarihleri arasını kapsayan dönemler için köyden mahalleye dönüştürülen yerlerde 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken Emlak Vergisi ile 26.05.1981 tarihli 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarının alınmaması ve muaf tutulması gerektiği hususları kanunlaşmıştır.

Bu halde, köyden dönüştürülen yerlerde yasa gereği muafiyet uygulanması gerekirken; belediyelerce haksız ve mesnetsiz olarak hala emlak vergisi ve belediye geliri niteliğindeki vergi, harç ve katılım payları tahakkuk ettirilmekte olup kişilerce de bu vergi bedelleri ödenmektedir. Yapılan vergilendirme işlemleri usule ve yasaya aykırı olup, yerleşik Yargıtay içtihatları ve emsal kararlar doğrultusunda ödenen vergilerin iadesi mümkündür.

STJ. AV. ENES DEMİRHAN