کرد توجه آنها به ترکیه در ویال و مزرعه زمین، مسکن، خرید هنگام باید که موادری

است این مورد مهمترین کرد. توجه آنها به باید که دارد وجود مواردی ترکیه در ملک خرید هنگاماز اطمینان از پس باشد. اعتمادی قابل و معتبر موسسه یا و فرد باید زمین یا ملک فروشنده کهبررسی خصوص این در کنید. مقایسه بازار در آن رایج ارزش با را ملک قیمت بایستی مسئله اینباشد. مفید ‌یتواند م نظر مورد منطقه در ملک شاخص‌هاییا و بودن قانونی نظر از را ملک سند بایستی باشد، مناسب برایتان نظر مورد ملک قیمت اگرکالهبرداری، هرگونه از جلوگیری برای دهید. قرار بررسی مورد قضایی موارد یا بانکی، بدهیمی‌باشد. بسزایی اهمیت حائز امر این به توجهبه دارید را ترکیه در خانه خرید قصد اگر عبارتی به یا و می‌باشد مسکن نظرتان مورد ملک اگرنه. یا می‌باشد اجاره تحت نظر مورد ملک آیا که کنید دقت باید کنید. توجه باید نیز دیگری مواردنشده مشخص آن بودن اجاره‌ای شد، اشاره آن به فوق در که خانه سند بررسی در است ممکننمی‌شود. قید ملک سند در در اجاره حق گاهی زیرا باشد.کنترل ضمن بایستی بنابراین نباشد. ایراد دارای نظرتان مورد مسکن که کنید توجه باید همچنینکنید. کسب اطالعات نیز برق و آب تاسیسات مورد در ملک، دقیقبررسی مورد را آن تفکیک و ساز و ساخت وضعیت باید دارید، را ترکیه در زمین قطعه قصد اگرویژه ادارات یا و شهرداری‌ها به اختیارات، حوزه به توجه با ‌یتوانید م کار این برای دهید. قرارزمین مورد در که ‌یدهد م را امکان این شما به زمین قانونی وضعیت بررسی کنید. مراجعه استانآورید. دست به را الزم اطالعات شهرداری محدوده در آن گرفتن قرار یا و آن بودن مزرعه یا وبررسی مورد نیز را منطقه آن راه نقشه و وضعیت بایستی همچنین ترکیه در زمین خرید برایرسیده توافق به مجاور قطعه‌های صاحبان با باید باشد، راه فاقد نظر مورد زمین اگر دهید. قرارکنید. دریافت عبور حق دادگاه طریق از یا وو خرید که است این کنید فراموش نباید که آنچه ترکیه در مزرعه یا و زمین مسکن، خرید هنگامگیرد. انجام رسمی اسناد اداره و اسناد دفتر در باید فروششود. پرداخت توضیحات قسمت در جزئیات ذکر با و بانک طریق از باید ملک خرید پولکمک حقوقی دفاتر از یکی از فوق موارد انجام و ترکیه در ملک خرید هنگام که می‌شود توصیهدر ملک خرید انجام برای الزم موارد تمامی ایران، در سیحان حقوقی دفتر نمایندگی بگیرید.برای خود کارشناس و مجرب کادر با سیحان حقوقی دفتر کرد. خواهد فراهم شما برای را ترکیه‌یباشد. م حقوقی خدمات ارائه آماده ترکیه در مطمئن سرمایه‌گذاری هرگونه

Faaliyet Alanlarımız