بیمه و ضمانت در تصادفات رانندگی

رفع خسارات مادی، جسمی و معنوی ناشی از تصادفات رانندگی، مطالبه هزینه‌های درمانی، دعاوی مربوط به رفع خسارات ناشی از معلولیت و یا مرگ و دعاوی کیفری مرتبط با آن از طرف دفتر حقوقی سیحان پیگیری می‌شود.

Faaliyet Alanlarımız