اخذ تابعیت ترکیه از طریق درخواست مقام مسئول

برای بدست آوردن تابعیت ترکیه از طریق درخواست مقام مسئول و صلاحیتدار، روش‌های مشخصی وجود دارد. برای هر یک از این روش‌ها نیز شرایط خاصی در نظر گرفته شده است.

شرایط اخذ شهروندی ترکیه از طریق معمول برای افراد خارجی در ماده 11 قانون ذکر شده است. درخواست اخذ تابعیت به وزارت کشور ارائه شده و در آنجا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و قصد به دست آوردن شهروندی ترکیه را دارند، می‌توانند از طریق کنسولگری‌ها اقدام نمایند.

11) شرایط لازم برای اخذ شهروندی ترکیه؛

الف) بر اساس قوانین ملی کشور خود باید بالغ و دارای قدرت تشخیص باشد. در صورت بی‌وطن بودن بر اساس قوانین ترکیه ارزیابی می‌گردد.

ب) 5 سال به طور متوالی در ترکیه اقامت داشته باشد.

پ) با رفتار خود نشان دهد که قصد زندگی در ترکیه را دارد.

ت) مبتلا به یک بیماری خطرناک برای سلامت عمومی جامعه نباشد.

ث) دارای اخلاق نیک باشد.

ج) به اندازه کافی قادر به تکلم زبان ترکی باشد.

چ) در ترکیه دارای درآمد و یا شغلی باشد که بتواند مخارج خود و افرادی که موظف به نگهداری از آن‌ها می‌باشد را تأمین کند.

ح) از نظر امنیت ملی و نظم عمومی دارای شرایط غیر قابل قبول نباشد.

شرایط فوق از سوی مسئولین وزارت کشور بررسی شده و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

12) برخی از افراد خارجی با شرایطی که در زیر به آن‌ها اشاره شده، با حکم رئیس‌جمهور، می‌توانند تابعیت ترکیه را اخذ نمایند. به شرط آنکه از نظر امنیت ملی و نظم عمومی حائز شرایط غیرقابل قبول نباشند.

الف) افرادی که تاسیسات صنعتی به ترکیه آورده و یا در زمینه‌های علمی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و هنری خدمات فوق‌العاده‌ای داشته و یا می‌توانند داشته باشند. این افراد از سوی وزارت‌خانه‌های مربوطه و همراه با شرح توجیهی پیشنهاد می‌شوند.

ب) (پیوست: ماده 27/6735- 2016/07/28) طبق  بند (ژ)، تبصره اول ماده 31 قانون حمایت بین‌المللی و اتباع خارجی به شماره 6458، مورخ 2013/04/04، افراد خارجی دارای اجازه اقامت و یا کارت فیروزه‌ای بوده و همسران و کودکان نابالغ و یا تحت سرپرست آن‌ها. (1)

پ) افرادی که پذیرفتن تابعیت آن‌ها ضروری محسوب می‌شود.

ت) افرادی که به عنوان مهاجر پذیرفته شده‌اند.

(2) (ضمیمه: ماده 29/7039- 2017/10/19)، درخواست افرادی که از نظر امنیت ملی و نظم عمومی دارای شرایط غیرقابل قبول باشند، از طرف وزارت رد می‌شود.

یکی دیگر از راه‌های بدست آوردن تابعیت ترکیه، ازدواج می‌باشد. ازدواج، به تنهایی و مستقیما موجب اخذ شهروندی ترکیه نمی‌شود. در قانون، شرایط اخذ شهروندی از طریق ازدواج ذکر شده است:

16- (1) ازدواج با یک شهروند ترکیه، مستقیما موجب به دست آوردن تابعیت نمی‌شود. تنها افراد خارجی که  حداقل 3 سال از ازدواج آن‌ها با یک شهروند ترکیه گذشته و همچنان ازدواج آن‌ها ادامه دارد، می‌توانند برای اخذ تابعیت ترکیه اقدام کنند. این افراد باید حائز شرایط زیر باشند:

الف) زندگی در کانون خانواده

ب) خودداری از هرگونه فعالیتی که با زندگی زناشویی سازگار نباشد.

پ) عدم وجود شرایطی که از نظر امنیت ملی و نظم عمومی مانع ایجاد کند.

(2) در صورتی که پس از اقدام، به دلیل مرگ همسر شهروند ترکیه، ازدواج خاتمه یابد، شرط مندرج در بند الف تبصره  اول، فاقد اعتبار خواهد بود.

(3) افراد خارجی که از طریق ازدواج تابعیت ترکیه را به‌دست آورده‌اند، در صورت بطلان ازدواج، تابعیت ترکیه را حفظ می‌کنند، به شرط آنکه حسن نیت آن‌ها در ازدواج محرز باشد.

در صورتی که درخواست تابعیت ترکیه رد گردد، فرد متقاضی از حق اعتراض برخوردار می‌باشد. اگر تصور شود که در این خصوص تصمیم‌گیری درستی از سوی اداره مربوطه گرفته نشده، می‌توان در اعتراض به آن اقدامات قانونی آغاز کرد. به همین دلیل، همکاری با یک دفتر حقوقی مجرب به منظور جلوگیری از ضایع شدن حقوق افراد، حائز اهمیت است. دفتر حقوقی سیحان در تمام مراحل امور شهروندی، خدمات موثری در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

Faaliyet Alanlarımız