حقوق مالیات

مشاوره در مورد اختلافات مالیاتی، خدمات وکالت، مشاوره در خصوص ممیزی مالیات، وکالت در اختلافات رجوع داده شده به دادگاه‌های مالیات و نمایندگی در کمسیون‌های توافق و تفاهم.