حقوق اجرا- ورشکستگی

بسیاری از شرکت ها و مراکز کسب و کار به علت تنظیم قراردادهای غیر اصولی و یا وجود نواقص در این قراردادها سال‌ها قادر به وصول طلب‌های خود نشده‌اند. دفتر حقوقی سیحان بر اساس اصول و پیش‌بینی‌های حقوقی پیشگیرانه و با انجام آنالیزهای مختلف در خصوص شرکت مخاطب، ضمن تامین ضمانت در قرارداد، مراحل وصول طلب‌ها را به حداقل رسانده و در صورتی که بدهی‌ها موجب به صفر رسیدن دارایی‌ها گردد دعاوی لغو تصرف و تبانی اقامه می‌کند. دیگر فعالیت‌های دفتر حقوقی سیحان در این زمینه عبارتند از:

  • اعتراض به بدهی و دعوی اثبات عدم بدهی
  • دعاوی رد بدهی و خسارت ناشی از توقیف ناحق
  • پیگیری طلب‌ها
  • دعوی لغو اعتراض
  • تدابیر احتیاطی
  • اقامه دعاوی توقیف احتیاطی