اجازه کار در ترکیه چگونه تمدید می‌شود؟

آیا فرد خارجی در حین انجام امور تمدید اجازه کار، می‌تواند به کار کردن ادامه دهد؟

برای تمدید اجازه کار که از طرف وزارت کار و تامین اجتماعی صادر می‌شود، بایستی حداکثر دو ماه پیش از تاریخ خاتمه اجازه کار، برای تمدید آن مراجعه نمود. در صورت خاتمه مدت اجازه کار، مراجعه برای تمدید آن مقدور نبوده و پذیرفته نمی‌شود. برای دریافت اجازه کار، همانند اولین مراجعه باید از طریق الکترونیکی اقدام شود. سپس تقاضانامه کار پس از امضا بین کارفرما و فرد خارجی بایستی ظرف شش روز کاری مستقیما و یا از طریق پست به این وزارتخانه ارائه گردد. اتباع خارجی که متقاضی تمدید اجازه کار شده‌اند، می‌توانند بدون تغییر در نوع کار خود، حداکثر تا 45 روز بعد از پایان دوره کار، در همان محل به کار خود ادامه دهند. در طول این دوره، کار به عنوان یک فرآیند قانونی در نظر گرفته می‌شود و تعهدات محل کار، فرد خارجی و مراجع ذیربط معتبر محسوب می‌گردند.

آیا برای اخذ اجازه کار هزینه‌ای بابت مدارک و غیره پرداخت می‌شود؟

طبق قانون کارمزدها به شماره 492، صدور اجازه کار، برای افراد خارجی شامل هزینه می‌باشد. افراد خارجی، با توجه به طول مدت اجازه کار خود موظف به پرداخت کارمزد می‌باشند. میزان کارمزد اجازه کار، بطور سالانه ارزیابی و در روزنامه رسمی منتشر می‌شود. نام بانک مربوطه برای واریز  کارمزد اجازه کار نیز در وب‌سایت رسمی وزارت کار و تامین اجتماعی منتشر می‌گردد. کارمزد دریافت اجازه کار و یا معافیت از آن، همه ساله تنظیم شده و هزینه اوراق بهادار دریافت می‌شود.

Faaliyet Alanlarımız